Zasady i warunki programu 500 Plus Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42. Wysokość zasiłku została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie 1. Beneficjenci programu Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni...

Źródło: http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html

Zasady i warunki programu 500 Plus Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42. Wysokość zasiłku została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie 1. Beneficjenci programu Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni...

Źródło: http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze informuje, że:

 

wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych tj: ,,500+” wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres zasiłkowy tj: 2017/2018, można składać już od 01 sierpnia 2017 roku.

 

Gdzie składa się wnioski?

 

Wnioski o w/w świadczenia:

można złożyć samodzielnie i bez kolejki za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, portalu https://empatia.mpips.gov.pl/ , a także w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy od 01 sierpnia 2017r. ulegną zmianie wzory wniosków o świadczenia rodzinne, alimentacyjne i świadczenie wychowawcze ,, 500+ ”.

 

 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 500 plus?

 

 • - rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym minimum dwojga niepełnoletnich dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód, na drugie i kolejne dzieci,
 • - z dochodem na osobę w rodzinie poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, na każde dziecko do 18 roku życia,
 • - rodzinie zastępczej, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego, na każde dziecko niezależnie od dochodu.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.


 

 

Jakie dokumenty?

 

 • Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać żadnych dokumentów dotyczących dochodu, gdyż nie obowiązuje kryterium dochodowe.
 • Jeśli osoba samotnie wychowuje dane dziecko na które ubiega się o świadczenie wychowawcze musi dołączyć sądowy tytuł wykonawczy zobowiązujący do świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka.
 • Rodzic składający wniosek na pierwsze dzieckobędzie musiał dołączyć do wniosku (tylko w przypadku, gdy w 2016 roku członkowie rodziny osiągali takie dochody):
  1. oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  2. oświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego,
  3. dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej w okresie od 2016 roku.

 

 

Jakie dochody?

 

Dochód rodziny będzie ustalany tylko, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko, wówczas do wniosku trzeba dołączyć:

 • - oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • - w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, (wyrok lub postanowienie sądu o zasądzonych alimentach oraz zaświadczenie od komornika sądowego, gdy komornik prowadzi egzekucję alimentów),
 • - w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • - w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
 • Osoby osiągające dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne muszą dostarczyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:
  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłaconego podatku – w roku 2016.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, w obecnym okresie świadczeniowym jest to rok 2016.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego. Do składu rodziny wliczane jest pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców i z nimi mieszka, oraz dziecko bez względu na wiek, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, albo zasiłek dla opiekuna.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie* i uzyskaniu** dochodu, określonych ustawą.

* Jeżeli w 2016 roku lub później nastąpiła utrata przez członka rodziny dochodu należy do wniosku dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy o osiąganym dochodzie, pit- 11 itp.). Utrata dochodu ma miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego.

** Jeżeli w 2016 roku nastąpiło uzyskanie przez członka rodziny dochodu należy dołączyć do wniosku dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego w tym roku (2016) przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których ich dochód był osiągany (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę). W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. w 2017r.) dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy).

 

 

Uwaga

 

 

Jeśli członek rodziny utracił zatrudnienie i w ciągu 3 miesięcy ponownie je podjął u TEGO SAMEGO PRACODAWCY, nie stosuje się przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów. Będzie to traktowane jak ciągłość pracy od dnia zawarcia pierwszej umowy o pracę/zlecenie/dzieło u danego pracodawcy. Dotyczy to również osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ciągu 3 miesięcy zakończą prowadzenie tej działalności i rozpoczną prowadzenie nowej działalności.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m. in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.


 

 

Kiedy nie przysługuje?

 

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego – art. 10 § 2 kodeksu cywilnego).
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało na to dziecko zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców, chyba że:
  1. drugi rodzic dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany,
  2. sąd oddalił powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców na rzecz tego dziecka,
  3. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
  4. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców.

 

 

Koordynacja świadczenia wychowawczego

 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych. Zgodnie z ww. zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca). Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenia o charakterze rodzinnym w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, instytucja właściwa w tym państwie zwraca się z zapytaniem dotyczącym m.in. pobierania polskich świadczeń do instytucji w Polsce. Taka sama procedura jest podejmowana przez polskie instytucje właściwe w sytuacji, gdy w Polsce został złożony wniosek, a członek rodziny przebywa lub pracuje w innym państwie UE. Informacje dotyczące pobierania świadczeń o charakterze rodzinnym w innym państwie wymieniane są pomiędzy instytucjami za pomocą standardowych dokumentów unijnych.


 

Pliki do pobrania

 

Formularze na nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2017r.

 

 

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

 

 

 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS