Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach do których posiadają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym.

 

* Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego,
a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:

 

15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

 

* Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 

35 m2 - dla l osoby,
40 m2 - dla 2 osób,
45 m2 - dla 3 osób,
55m2 - dla 4 osób,
65 m2 - dla 5 osób,
70 m2 - dla 6 osób,

 

a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

* Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
złożenia wniosku. Przed wydaniem decyzji administracyjnej, organ rozpatrujący wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego może zlecić upoważnionemu
pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

 

* Podczas wywiadu środowiskowego pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia
o stanie majątkowym dotyczącego w szczególności posiadania ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.