Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2018r. 755), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz.180), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2017r. poz. 935 ze zm.)

 

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r. dla gospodarstwa domowego:

 

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,35 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/ miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,92 zł/miesiąc.

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca.

Wniosek o przyznanie Dodatku energetycznego pobiera się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze ul. Kamiennogórska 22.

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy jednostki.

 

 

Wniosek