Uczestnicy projektu "Aktywny Czarny Bór" objęci zostali szkoleniem podnoszącym ich kompetencje cyfrowe, uzyskali certyfikaty potwierdzające wzrost tych  kompetencji potwierdzone wcześniejszym egzaminem.

 

 

 

 

W ramach projektu "Aktywny Czarny Bór" odbyły się ćwiczenia praktyczne pod okiem ratownika medycznego oraz zajęcia metodyczne z zakresu pracy opiekuńczej.

 

 

 

 

 

W okresie październik - listopad 2019 roku uczestnicy projektu "Aktywny Czarny Bór" uczestniczyli w grupowych szkoleniach prawnych , ponadto otrzymywali wsparcie indywidualnego poradnictwa prawnego, które będzie trwało do końca projektu. Uczestnicy mogą rozwiązać swój problem prawny a także nabyć ogólnej wiedzy na tematy związane z różnymi procedurami,przepisami oraz postępowaniem.

 

 

          

 

 

W ramach projektu "Aktywny Czarny Bór" uczestnicy otrzymują wsparcie coacha, brokera edukacji oraz wsparcie psychologiczne. Uczestnicy projektu regularnie uczestniczą w spotkaniach.

 

  

 

 

 

Z DNIEM 1 SIERPNIA 2019R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNYM BORZE ROZPOCZYNA REALIZACJE PROJEKTU: „AKTYWNY CZARNY BÓR”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Realizacja projektu będzie miała na celu przywrócenie jego uczestnikom (10osób) korzystającym ze świadczeń OPS w Czarnym Borze zagrożonym wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności lokalnej oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

Uczestnikami projektu będą os..bezrobotne (zarówno zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w PUP), w tym osoby niepełnosprawne ,korzystające z pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej. Z zakwalifikowanymi do Projektu osobami podpisany zostanie kontrakt socjalny, a na jego podstawie uczestnicy projektu zostaną objęci instrumentami aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym oraz edukacyjnym.
Planujemy w okresie trwania projektu ( 08.2019 – 09.2020) zrealizować następujące zadania, w ramach których uczestnicy projektu będą mogli korzystać z kompleksowego wsparcia:

- doradztwo prawne i psychologiczne

- kompleksowa praca socjalna w ramach której zapewniona zostanie wypłata zasiłków w ramach wkładu własnego do projektu.

- wsparcie coacha

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- wsparcie brokera edukacyjnego

- kursy i szkolenia zawodowe

 

Ponadto mając na uwadze fakt, że częstą bariera w rozwoju kompetencji, jest konieczność sprawowania opieki nad dziećmi, uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z dofinansowania dla opiekunki/opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad ich dziećmi w godzinach zaangażowania uczestników w kursy i szkolenia zawodowe.