Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej i Fundację Rozwoju Ekonomii

Społecznej zaprasza do współpracy w ramach projektu „Program wsparcia

sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego".

Zakres rzeczowy projektu opiera się na realizacji AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

FUNDACJA R O Z W O J U i składa się z trzech komponentów usług

związanych z rozwojem sektora ekonomii społecznej oraz

poziomu zatrudnienia w nim. Swym działaniem obejmuje on usługi animacji, rozwoju

ekonomii społecznej oraz wspierania istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

Skierowane do :

• osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia

wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków

określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,

• osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o

zatrudnieniu socjalnym,

• osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej,

• osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.

o postępowaniu w sprawach nieletnich,

• osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o

systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.),

• osoby z niepełnosprawnością,

• rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem

z niepełnosprawnością,

• osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

• osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan

zdrowia,

• osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,

• osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Formy wsparcia oferowane przez Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej:

1. Usługi animacji m.in.:

• spotkania animacyjne w regionie mające na celu rozwój Ekonomii Społecznej, oraz

zmianę niekorzystnej sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym w regionie

• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających

rozpocząć działalność w formie Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym

Przedsiębiorstw Społecznych nakierowanych na tworzenie nowych miejsc pracy

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2. Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie

możliwości uzyskani zatrudnienie w zakładanych lub istniejących Przedsiębiorstwach

Społecznych w tym:

• cykl edukacyjny z zakresu zakładania i/lub prowadzenia Przedsiębiorstwa

Społecznego

• szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych

kompetencji/kwalifikacji, związanych z zatrudnieniem w Przedsiębiorstwie

Społecznym

• wsparcie finansowe i pozafinansowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie w

istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych,

3. Doradztwo:

• doradztwo ogólne: (m.in. rejestracji i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego

przez osoby fizyczne; tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej (fundacji,

stowarzyszeń); tworzenia podmiotów reintegracyjnych, przekształcania

Podmiotów Ekonomii Społecznej w Przedsiębiorstwa Społeczne, zewnętrznych

• doradztwo specjalistyczne: (m.in. prawne, osobowe), związane z rozwojem

Ekonomii Społecznej oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw

Społecznych

Gorąco zapraszamy do współpracy z Naszym ośrodkiem. Zapraszamy także na stronę

prowadzonego przez Nas Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej

www.dowes.pl na której znajdą Państwo informacje dotyczące projektu oraz realizowane w

jego ramach działania.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Nami:

Forum Aktywności Lokalnej

Ul. Ludowa lc , 58-304 Wałbrzych

Tel. 74 848 01 00

e-mail: biuroPdowes.pl

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych

Tel. 74 665 11 11

e-mail: fres(a)fres.org.pl

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

ul. Ludowa 1C

58-304 Wałbrzych

NIP: 886-277-73-92
Kliknij, aby wejść

Licznik gości

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś56
mod_vvisit_counterWczoraj62
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1999
mod_vvisit_counterW tamtym1661
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4376
mod_vvisit_counterW poprzednim7687
mod_vvisit_counterRazem98501